Pochodzenie i wczesna historia etniczna Słowian

 

 

Zagadnienie dotyczące czasu i miejsca wyłonienia się językowo-kulturowej wspólnoty słowiańskiej należy do kręgu tej problematyki, która już od kilku wieków z rzędu zajmuje czołowe miejsce w pracach historyków, językoznawców, archeologów, etnologów i antropologów. Wszyscy badacze zgadzają się w tym, że wytworzyła się ona na długo przed drugą połową pierwszego tysiąclecia n.e., kiedy pierwsze istotne wzmianki o Słowianach pojawiły się w kronikach bizantyjskich.

Podwaliny współczesnych pojęć dotyczących historycznych źródeł słowiaństwa położył wybitny czeski uczony – slawista końca XIX i początku XX wieku – Lubor Niederle. Uważał on, że jego „praojczyzna” obejmowała tereny wschodniej Polski, Polesia, Podola, Wołyń i Kijowszczyznę, łącznie z dorzeczem Desny. Swoje wnioski oparł na podstawie danych zawartych w źródłach pisanych, językoznawstwie (szczególnie odwoływał się on do lokalizacji najbardziej archaicznej hydronimii słowiańskiej i realiów krajobrazowych, oraz flory i fauny terenu starosłowiańskiego) i archeologii[1]. Oprócz koncepcji L. Niederle, która otrzymała nazwę wisło-dnieprzańska, zaproponowano również dziesiątki innych, z których najbardziej rozpowszechniona jest dunajska, wisło-odrzańska i dniepro-odrzańska.

Pierwotnie koncepcja dunajska została zwięźle sformułowana przez mnicha Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Nestora Latopisarza, na początku XII w. „Po długim czasie Słowianie osiedli nad Dunajem, gdzie dziś znajduje się ziemia Węgierska i Bułgarska. Od tych Słowian rozeszli się oni po całej Ziemi i nazwali się swoimi nazwami (od tego) gdzie osiedli, na którym miejscu” – pisał na stronach zbioru latopisu znanego pod nazwą „Powieść minionych lat”[2]. Na początku XIX wieku podtrzymał ją wybitny czeski i słowacki uczony Paweł Szafarzyk – autor tzw. karpacko-dunajskiej teorii pochodzenia Słowian[3], posiadającej swoich zwolenników nawet wśród współczesnych badaczy rosyjskich[4].

Zgodnie z koncepcją wisło-odrzańską, udowodnioną przez polskich naukowców – archeologa Józefa Kostrzewskiego[5] i lingwistów Tadeusza Lehr-Spławińskiego[6] i Stanisława Rospanda[7], wspólnota prasłowiańska utożsamiała się z przedstawicielami kultury łużyckiej końca epoki brązu i początku epoki żelaza, obszar której zajmował większą część Polski współczesnej, częściowo szerząc się również na tereny sąsiednie: Niemcy Wschodnie, Czechy, Słowację, Zachodnią Ukrainę. Zbliżone poglądy głosili również archeolodzy rosyjscy – I. Rusanowa i W. Siedow, którzy powiązali źródła wczesnosłowiańskich zabytków z pamiątkami poprzednich epok historycznych, znalezionymi między Wisłą i Odrą[8].

W drugiej połowie XX wieku rosyjscy archeolodzy (M. Artamonow, P. Tretiakow, B. Rybakow) i polski uczony Witold Hensel opublikowali szereg prac przedstawiających różne warianty koncepcji dniepro-odrzańskiej, rozszerzając obszar praojczyzny Słowian od Dniepru do Odry[9].

Wszystkie wymienione koncepcje uzupełniają się nawzajem i każda z nich ma prawo bytu. Najbardziej uzasadniona jest wisło-dnieprzańska wytrzymująca próbę czasu, istotnie poszerzając podłoże źródłowe o szereg nowych danych lingwistycznych, a przede wszystkim archeologicznych, będących podstawowym źródłem informacji etnogenetycznej, dotyczącej dawno minionych epok historycznych. Poszukiwania praojczyzny słowiaństwa przeprowadzane były za pomocą metody retrospektywnej, polegającej na wyjaśnieniu źródeł kultur wczesnosłowiańskich na podstawie ich związków genetycznych z pamiątkami epoki wczesnego żelaza, brązu, a nawet neolitu[10]. Wspomniane związki genetyczne wyjaśniano poprzez porównanie etnograficznych cech: obrzędu pogrzebowego, form wyrobów ceramicznych, rozmiarów i planowania domostw, rozmieszczenia osad itp., na podstawie których wyodrębniły się kultury archeologiczne. Jednocześnie szeroko wykorzystywane były dane pokrewnych dyscyplin, z antropologią włącznie [11].

Wielu współczesnych badaczy łączy źródła słowiaństwa z niezróżnicowaną wspólnotą germano-wenedo-bałto-słowiańską, której ekwiwalentem archeologicznym był szereg kultur ceramiki sznurowej epoki brązu, zajmujących obszar na przełomie III i II w. p.n.e. od Renu na zachodzie do Wołgi na wschodzie, od Jutlandii na północy do Alp i Karpat na południu. Pojawiła się opinia, że w ramach tej wspólnoty stopniowo kształtowały się zwarte grupy etnojęzykowe, szczególnie: Pragermańców północnych Niemiec i południowej Skandynawii, Prawenedów dorzecza Wisły, Prabałtów na szerokich przestrzeniach strefy lasów środkowej i wschodniej Europy od Wisły Dolnej i Morza Bałtyckiego do terenów między Wołgą i Oką; Prasłowian Wołynia, Podkarpacia i środkowego Naddnieprza[12]. Konsolidacja grup prasłowiańskich przyczyniła się do powstania pod koniec II w. p.n.e. kultur archeologicznych wspólnoty trzciniecko-komarowskiej, rozpowszechnionych na terenach górnego biegu Wisły, na Polesiu, Wołyniu i środkowym Naddnieprzu[13]. Obszar ich odpowiada hipotetycznej praojczyźnie Słowian, określonej przez L. Niederle.

Wśród ukraińskich naukowców dominuje pogląd o prasłowiańskim charakterze biełogrudowskiej i czarnoleskiej kultury archeologicznej okresu przedscytyjskiego (lasostepowe i przylegające do nich zalesione rejony prawobrzeża Dniepru, Podola i wschodniego Wołynia) oraz – Scytów Oraczy (strefa lasostepowa środkowego Naddnieprza)[14]. Polscy i niektórzy rosyjscy uczeni skupiają swoją uwagę na charakterze prasłowiańskim kultury łużyckiej i powiązanej z nią genetycznie kulturze przeworskiej[15]. Podkreśla się, że na Śląsku i w Małopolsce miały miejsce ścisłe kontakty plemion prasłowiańskich i celtyckich. Wpływ Celtów można zauważyć w kulturze materialnej i duchowej (wytwórczość ceramiczna, metalurgia, kowalstwo, obrzędowość pogrzebowa itp.) przedstawicieli kultury przeworskiej, ukształtowanej na północnych obszarach pomiędzy Wisłą i Odrą[16]. Pamiątki celtyckie znane są również na terenach współczesnej Ukrainy: na Zakarpaciu, Podkarpaciu i na Wołyniu[17].

Najstarszy – prasłowiański etap etnogenezy Słowian według danych językoznawstwa porównawczo-historycznego zakończył się pod koniec I w. p.n.e. W tym czasie ostatecznie ukształtowała się podstawa systemu języka słowiańskiego, w którym widoczne są kontakty i wzajemne oddziaływania z sąsiednimi grupami etnicznymi – germańską, celtycką, bałtycką, irańską, tracką[18].

Na przełomie n.e. rozpoczął się nowy – wczesnosłowiański etap etnogenezy Słowian, kiedy język ogólnosłowiański na początku podzielił się na dwie duże grupy: północno-zachodnią i południowo-wschodnią. Z czasem na ich podstawie wytworzyły się dialekty osobnych ugrupowań plemiennych.

Już w I i II wieku pojawiają się pierwsze skąpe wzmianki pisane dotyczące Słowian, nazywanych przez autorów starożytnych Wenedami lub Wenetami. Pierwszy raz nazwa ta występuje w pracy encyklopedycznej „Historia naturalis”, napisanej przez rzymskiego uczonego Pliniusza Starszego (23/2479 r.). W jednym z jej rozdziałów umieszcza on ich nieopodal Wisuły (czyli Wisły), między Sarmatami, język których należał do grupy irańskiej rodziny indoeuropejskiej, a Hirrami, zaliczanymi przez naukowców do plemion germańskich. Informacje o Wenedach znajdują się również w „Germanii” – pracy innego autora rzymskiego – Tacyta, którą ukończył w 98 roku. Pisze on, że nie wie, czy Wenedzi należą do Germanów, i zaznacza, że „traktują oni bandyckimi narzędziami wszystkie lasy i góry między Peukinami [jednym z plemion germańskich – S. S.] i Fenami [czyli Finami – S. S.]”. Wzmianka o Wenedach zamieszczona jest również w utworze greckiego geografa i astronoma Ptolemeusza „Wstęp do geografii” (trzeci kwartał II w. n.e.), który wymienia ich wśród „wielkich narodów Sarmacji” i lokalizuje ich w górnym biegu Wisły nad Zatoką Wenedzką[19].

W pracy Ptolemeusza wspomniane jest plemię Stawanów, umieszczone przez autora między zachodniobałtyckimi plemionami międzyrzecza Wisły i NiemenuGalindów i Sudynów, oraz Alanami – jednym z sarmackich ugrupowań plemiennych obszaru stepowego północnego wybrzeża Morza Czarnego. Nazwę tę wielu lingwistów, archeologów i historyków mediewistów skłonnych jest identyfikować z etnonimem „Słowianie”[20]. Wyrażano opinię, że terytorium plemienne Stawanów obejmowało środkowe Naddnieprze i dolną Desnę. Informacje o nich mogły dotrzeć do Ptolemeusza dzięki kupcom, utrzymującym stosunki handlowe z plemionami południowego Bałtyku i południa Europy Wschodniej[21].

Jeszcze jednym źródłem informacji o Wenedach jest rzymska mapa drogowa z III w., nazwana w literaturze historycznej „Tabula Peutingeriana”. Plemiona te rozmieszczone są na niej w dwóch miejscach: na północ od Karpat oraz między dolnym Dniestrem i Dunajem.

Należy wziąć pod uwagę, że źródła starożytne mogły nazywać Wenedami nie tylko Słowian, lecz i plemiona należące do innych grup etnicznych. Można to wyjaśnić kilkoma okolicznościami: słabą wiedzą autorów rzymskich i greckich na temat sytuacji etnicznej między Odrą, Wisłą i Dnieprem; brakiem naturalnych granic pomiędzy obszarami plemion germańskich, bałtyckich i słowiańskich, żyjących często obok siebie; upowszechnieniem etnonimu „Wenedzi” wśród tych wspólnot etnicznych, które wyodrębniły się z jednego korzenia – północno-zachodniej grupy plemion praindoeuropejskich epoki brązu (np. wśród celtyckich plemion Brytanii, podbitych przez rzymskiego imperatora Cezara podczas jego wyprawy na Galię w latach 50. I w. p.n.e., byli i Weneci). Ale przewaga wśród Wenedów Słowian, szczególnie ich grupy północno-zachodniej, nie wywołuje wątpliwości. Interesujące, że Niemcy do dziś nazywają Wenetami Słowian Łużyczan, a przybałtyccy Finowie – Estończyków; właściwi Finowie, Karelczycy i Wepsowie – wszystkich Słowian[22].

W ostatnich stuleciach I w. p.n.e. na obszarze Wenedów – nad Wisłą – ukształtowała się przeworska kultura archeologiczna. Nowe kultury tworzyły się w tym i trochę późniejszym czasie również na terenach Ukrainy – zarubiniecka (koniec III w. p.n.e.–I w. n.e.), obejmująca terytorium środkowego Dniepru i obszar Polesia leżący w dorzeczu Prypeci; kijowska (koniec II–połowa V w.), pamiątki której zostały zlokalizowane na terenach środkowego i górnego Dniepru i w dorzeczu Sejmu; Etulia (III–IV w.), obszar której znajdował się na terenach dolnego Dniestru, Dunaju i Prutu itp. Wszystkie one stworzone zostały przy udziale Słowian Wenedów, chociaż łączą w sobie również elementy niesłowiańskie[23].

W II w. z wybrzeża południowego Bałtyku na północne wybrzeże Morza Czarnego przemieściły się plemiona wschodniogermańskie – Goci. Pozostawili oni na terenach współczesnej Polski pamiątki wielbarskiej kultury archeologicznej. Przyczyniło się to do uformowania nowego typu pamiątek, występujących pod wspólną nazwą – kultury czerniachowskiej, obejmującej w czasie swojego rozkwitu (III–IV w.) obszar południowego wschodu Polski, większą część współczesnych ziem ukraińskich i mołdawskich oraz graniczące z nimi regiony Rumunii i Rosji. Przedstawiciele kultury czerniachowskiej mieli wiele cech wspólnych, ale różnili się między sobą specyfiką obrzędów pogrzebowych, budownictwa domowego, ceramiki sztukatorskiej[24]. Różnice te tłumaczy się różnorodnością składu etnicznego ludności czerniachowskiej. Należały do niej przyszłe plemiona wschodniogermańskie, a ślady ich pobytu znaleziono na terenach dorzecza Dunaju i nad dolnym Dnieprem; plemiona słowiańskie zasiedlające obszar lasostepowy Ukrainy; iranojęzyczni Scytowie i Sarmaci stanowiący większość na północnym wybrzeżu Morza Czarnego; ludy pochodzenia trackiego – Getowie i Dakowie zamieszkujący międzyrzecze Dunaju i Dniestru, gdzie zaobserwowano również wpływ sarmacki.

Na podstawie elementów kultury wielbarskiej znajdujących się na pamiątkach czerniachowskich stwierdzono, że w górnym biegu południowego Bugu Goci podzielili się: jedna grupa przemieściła się na tereny leżące nad Morzem Czarnym i Azowskim, druga powróciła na południowy zachód. Mieszkających na zachód od Dniepru nazywano Terwingami lub Wizygotami, tych, którzy przeszli na jego lewy brzeg – Greutungami lub Ostrogotami. W różnych okresach rozwoju kultury czerniachowskiej Goci aktywnie współpracowali z innymi plemionami germańskimi, szczególnie: Herulami, Wandalami, Tajfalami, Burgundami, Peukinami, Boranami.

Przez pewien czas Goci stali na czele dużych związków wojskowo-politycznych, jednoczących w ramach kultury czerniachowskiej późnych Scytów, Sarmatów, Dako-Getów i Słowian. Czasy świetności i potęgi Goci osiągnęli podczas panowania króla Greutungów – Hermanaryka (330375 r.) W 375 r. państwo gockie zostało zniszczone przez Hunów, po czym większość Greutungów była zmuszona do wycofania się na zachód za Dniestr. Z czasem plemiona gockie pod naciskiem Hunów znalazły się poza obszarem kultury czerniachowskiej (w Europie Południowej, Środkowej i Zachodniej, a nawet w północnej Afryce, gdzie przez Zatokę Biskajską przedostało się wojownicze plemię Wandali), a pozostali wymieszali się z miejscowym różnoplemiennym ludem, nie pozostawiając widocznego śladu w jego kulturze materialnej i duchowej. Najdłużej Goci przebywali na Krymie. Wzmianka o nich, jako mieszkańcach jaskiniowych miast – Mangup-Kale, Eski-Kermen i in. – po raz ostatni pojawiła się w źródłach pisanych drugiej połowy XVII w.

Około połowy I tysiąclecia rozpoczął się ostatni etap etnogenezy słowiańskiej. Sprzyjał temu udział Słowian w wędrówce ludów i pojawienie się ich na bezkresnych obszarach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Podczas tego okresu zaczęły tworzyć się duże związki plemion i bardziej stabilne formacje polityczne znane ze źródeł takich, jak „Slawia”, oraz rozpoczął się proces kształtowania się wczesnych narodowości słowiańskich[25].

W tym okresie historycznym różne grupy Słowian były już znane pod własnymi nazwami lub etnonimami. Autorzy bizantyjscy VI w. – Prokopiusz z Cezarei, Jordanes, Menander Protektor, Teofilakt Symokatta, Maurycjusz Strateg – znali ich pod nazwą Wenedów, Antów oraz Sklawinów, i wskazywali na ich pokrewieństwo w mowie, zwyczajach, wierzeniach i pochodzeniu „od jednego korzenia”. „Plemiona te, Słowianie i Antowie – pisał Prokopiusz z Cezarei – nie kierują się jednym człowiekiem, lecz od dawna żyją w ludowładztwie, i dlatego szczęścia i nieszczęścia w życiu, jakie ich spotykają, uważają za sprawę wspólną. Tak samo i we wszystkim innym w obu tych plemionach barbarzyńskich życie i zwyczaje są jednakowe. Uważają oni, że jest jeden tylko Bóg, twórca piorunów, jest on Panem wszystkiego, i Jemu ofiarowują byki i wykonują inne obrzędy święte. […] Szanują i rzeki, i rusałki, i wszelkie inne bóstwa, przynoszą im wszystkim ofiary, i przy ich pomocy wróżą. […] Mają oni ten sam język, barbarzyński, wyglądem zewnętrznym nie różnią się od siebie. Są wysokiego wzrostu i ogromnej siły”[26]. Według Jordanesa, Wenedzi żyli na wschód od górnego biegu Wisły („Zaczynając od miejsca narodzenia Wistuli [Wisły – S. S.] na bezkresnych przestrzeniach rozmieszczało się liczne plemię Wenetów”[27]); Sklawini – „od miasta Novietunum i jeziora zwanego Marsjańskim, do Danastru, i na północ – Wiksły”; Antowie – w międzyrzeczu Dniestru (Danastru) do Dniepru (Danapru), „do tego miejsca, gdzie Pontus [Morze Czarne – S. S.] tworzy załamanie”[28]. Wynika z tego, że na początku drugiej połowy I w. p.n.e. Słowianie obejmowali ogromny obszar od Wisły na zachodzie, ziem bałtyckich i górnego Naddnieprza na północy, dorzecza Dniestru na południowym zachodzie, dolnego Dniepru i wybrzeża Morza Czarnego na południowym wschodzie. Wschodnia granica rozmieszczenia źródeł słowiańskich autorom bizantyjskim była nieznana.

Ze słowiańskimi plemionami Wenetów, Sklawinów i Antów związane są 4 kultury archeologiczne, są to: Praska lub prasko-korczacka, dziedzicka lub sukowsko-dziedzicka, pieńkowska oraz kołoczyńska, mające wiele wspólnych cech w topografii osad, budownictwie domostw, obrzędach pogrzebowych, ceramice, narzędziach pracy, ozdobach itp.[29] Potwierdza to słowa Jordanesa, który pisał o tym, że „[…] Ci Weneci […] pochodzą od jednego korzenia i znani są dziś pod trzema nazwami: Wenetów, Antów, Sklawinów”[30]. Każda z kultur archeologicznych wczesnych Słowian posiada zarówno wspólne cechy etnograficzne, jak też własne, odnoszące się do kształtów i wzajemnego oddziaływania na różnorodność ceramiki, elementów ubioru i mieszkania.

W obszarze kultury prasko-korczackiej (VI–VII w.) obejmującej ogromne terytorium od średniego nurtu Łaby, Odry i Wisły na zachodzie, dorzecza Dunaju na południu, Polesia na północy, Podkarpacia i Wołynia na zachodzie, zbadano ponad 500 pamiątek. Większość z nich to niewielkie (1–2 ha) osady typu otwartego. Tylko niewielką ich część stanowią ufortyfikowane grody (np. w pobliżu wsi Zymne nad rzeką Łuha, prawym dopływem zachodniego Bugu). Domostwa – kwadratowe półziemianki z konstrukcją zrębową lub słupową ścian i zawsze piecem kamiennym. Podstawą gospodarstwa było rolnictwo odłogowe, hodowla zwierząt, rzemiosła (łącznie z produkcją żelaza, kowalstwem i odlewnictwem) oraz przemysły domowe, szczególnie garncarstwo. Obrzęd pogrzebowy cechowało palenie ciał, a pozostałości zmarłych składano do urn i zakopywano w niewielkich jamach cmentarnych położonych niedaleko osad. Archeolodzy są niemal jednogłośni w tym, że twórcami kultury prasko-korczackiej byli Sklawini. Większość z nich uważa też, że utworzyła się ona na gruncie kultur: przeworskiej, kijowskiej, późnozarubinieckiej i czerniachowskiej[31].

Kultura dziedzicka (VI–VII w.), rozpowszechniona w północnych rejonach dorzeczy Wisły i Odry, charakteryzuje się oryginalną formą ceramiki i obrzędu pogrzebowego (rozrzucanie popiołów zmarłych na ziemię)[32]. Zdaniem badaczy, pamiątki tej kultury pozostawili Wenedowie, pośród których byli zarówno Słowianie, jak i miejscowa ludność poddana slawizacji – potomkowie dawnych Praindoeuropejczyków, językowo niezróżnicowani.

Część grupy wenedzkiej w V–VI w. przesiedliła się na północ Równiny Środkowo-Europejskiej, gdzie zamieszkiwały plemiona bałtyckie i fińskie. W skutek działania międzyetnicznego trwającego kilka wieków, miejscowa ludność uległa slawizacji[33]. Przemieszczając się w kierunku wschodnim, niewielka grupa Słowian osiadła na wybrzeżu Zatoki Ryskiej, gdzie ślady ich pod nazwą Wendowie odnotował na początku XII w. Henryk Łotewski[34].

Pamiątki kultury pieńkowskiej (VI–VII w.) odkryto na terenach Rumunii pomiędzy Prutem i Dniestrem, nad południowym biegiem Bugu, w środkowym Naddnieprzu, w strefie lasostepowej lewego brzegu Dniepru, aż do rzeki Doniec Siewierski. Jej kulturę materialną cechowała forma kwadratowa budownictwa i otwarte ognisko zamiast kamiennego pieca. Na terytorium Zaporoża oraz na terenach leżących nad rzeką Oril rozpowszechnione były również domostwa podobne do jurt, zapożyczone od ludów koczowniczych zamieszkujących na wybrzeżu Morza Czarnego i Azowskiego. Wśród pochówków można napotkać zarówno palenie ciał, jak i grzebanie zmarłych. Zdaniem badaczy, pamiątki kultury pieńkowskiej pozostawili Antowie, większość z których stanowili potomkowie irańskojęzycznych plemion Europy Południowo-Środkowej poddani slawizacji [35].

Pamiątki kultury kołoczyńskiej (druga połowa V–druga połowa VII w.) znane są w górnym biegu Dniepru, nad Desną i Sejmem. Cechą charakterystyczną tej kultury jest obecność w domostwie – kwadratowej półziemiance – centralnego słupa podporowego dachu, w pobliżu którego umieszczano ognisko[36]. Karczowano lasy pod nowe tereny rolnicze. Według badaczy, dane zjawisko historyczno-kulturowe powstało na gruncie kultury kijowskiej[37].

Pod koniec V i na początku VI wieku plemiona słowiańskie, wśród których szczególną rolę odgrywali Antowie, zorganizowały pierwsze wyprawy wojskowe na Bizancjum (lata 493, 499, 502)[38], które z czasem stały się regularne. Zaczynając od okresu panowania cesarza Justyniana (lata 527–565), Antowie, Sklawini i Hunowie niemal co roku organizowali najazdy wojskowe na Bałkany, zamieszkiwane przez plemiona iliryjskie, dackie i trakijskie, często hellenizowane lub romanizowane. Jednym ze skutków tych najazdów było masowe przesiedlenie tu słowiańskich ludów rolniczych, co zmieniło sytuację etniczną w regionie: miejscowa i napływowa ludność tureckojęzyczna prawie całkiem uległa slawizacji. Głównymi ośrodkami migracji słowiańskiej były tereny dorzecza Dunaju, Karpaty i północne wybrzeże Morza Czarnego. W wędrówkach plemion brali udział również emigranci z dalekich ziem północnych i środkowego Naddnieprza: na ogólnej mapie rozmieszczenia Słowian pojawiły się nazwy plemion, dublujące się nawzajem (np. Serbowie Łużyccy i Serbowie Bałkańscy, Siewierzanie nad Desną i Siewierzanie za Dunajem, Obodryci Bałtyjscy i Obodryci Dunajscy itp.). Oczywiście część plemion pozostała na starych miejscach, a część wzięła udział w kolonizacji Bałkanów[39].

W latach 578–581 Słowianie przeniknęli do Grecji, a w VII w. – na wyspy Morza Egejskiego i Śródziemnego a nawet w niektóre rejony Azji Mniejszej. Jednak tu zostali zasymilowani przez tubylców.

Udział zachodnich i wschodnich plemion słowiańskich w kolonizacji półwyspu Bałkańskiego sprzyjał rozpadowi ładu wspólnoty pierwotnej i pogłębieniu różnic majątkowych i społecznych w ich środowisku. Umacniało to rolę zwierzchnictwa plemiennego w życiu społecznym i przygotowywało grunt dla powstania państwowości. Skolonizowanie przez Wenedów, Antów i Sklawinów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej przyczyniło się do metyzacji Słowian z ludnością miejscową, której towarzyszyły zmiany w kulturze materialnej, zwyczajach, obrzędach i nawet cechach antropologicznych ludności słowiańskiej tych regionów[40]. Powstają warunki sprzyjające pogłębieniu różnic między dialektami języka prasłowiańskiego i kształtowaniu się języków odrębnych[41]. Rozpoczyna się nowy etap w historii Słowian.[1] Л. Нидерле, Славянские древности, Москва 1956, s. 33.

[2] Літопис Руський, zа Іпатієвським списком przełożył Л. Махновець, Київ 1989, s. 2. Tu i dalej, o ile nie zaznaczono inaczej, przekład tłumacza.

[3] P. Šafárik, Slovanské starožitnosti, t. 1, 2, Praga 1837.

[4] О. Н. Трубачев, Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования, Москва 2003.

[5] J. Kostrzewski, Pradzieje Polski, Poznań 1949.

[6] T. Lehr-Spławiński, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań 1949; Tegoż autora: Rozmieszczenie geograficzne prasłowiańskich nazw wodnych, „Rocznik Slawistyczny”, XXI, 1960, s. 522.

[7] S. Rospand, Prasłowianie w świetle onomastyki, [w:] I Międzynarodowy Kongres archeologii słowiańskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, t. І, s. 109170.

[8] И. П. Русанова, Славянские древности в VIVIІ вв., Москва 1976; В. В. Седов, Происхождение и ранняя история славян, Москва 1979.

[9] М. И. Артамонов, Происхождение славян, [w:] Сценография публичной лекции, прочитанной в Ленинграде в 1950 г., Ленинград 1950; П. Н. Третьяков, Восточнославянские племена, Москва 1953; П. Н. Третьяков, Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге, Москва–Ленинград 1966; Б. А. Рыбаков, Древняя Русь и Русские княжества в ХI–ХIII ст., Москва 1982, s. 1146; W. Hensel, Skąd przyszli Słowianie, Wrocław 1984.

[10] Д. Я. Телегін, Про роль носіїв неолітичних культур дніпро-двинського регіону в етногенетичних процесах балтів і слов’ян, „Археологія”, № 2, 1996, s. 3245.

[11] S. Segeda, Najstarsze słowiańskie materiały antropologiczne. Wstęp do problematyki, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, Lublin 2004, s. 279, 288.

[12] Ю. В. Павленко, Передісторія давніх русів у світовому контексті, Київ 1994, s. 316.

[13] Więcej na temat tych kultur archeologicznych patrz: Первобытная археология, [w:] Археология Украинской ССР, t. 1, Киев 1985, s. 428445.

[14] Етнічна історія давньої України, Київ 2000, s. 8496.

[15] И. П. Русанова, Славянские древности в VIVIІ вв…; В. В. Седов, Происхождение и ранняя история.

[16] Tamże.

[17] Zobacz: Г. Козакевич, Кельти: традиційна культура та соціальні інститути, Київ 2006, s. 2831.

[18] Ф. П. Филин, О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков, „Вопросы языкознания”, № 4, 1980.

[19] Szczegółowo: Свод древнейших письменных известий о славянах, Москва 1991, s. 2425, 39, 5156.

[20] В. Д. Баран, Етнокультурні процеси на території України у першій половині І тис. н. е., [w:] Етнічна та етнокультурна історія України, Київ 2005, s. 195.

[21] H. Łowmiański, Początki Polski, t. I–III, Warszawa 1964, s. 1844.

[22] Więcej o tym: В. В. Седов, Этногенез ранних славян, „Вестник Российской Академии наук”, t. 73, 2003,7, s. 594605.

[23] В. Д. Баран, Етнокультурні процеси на території України, s. 197.

[24] В. Д. Баран, Черняхівська культура: за матеріалами Верхнього Дністра і Західного Бугу, Київ 1981.

[25] М. О. Чмихов, Н. М. Кравченко, І. Т. Черняхов, Археологія та стародавня історія України, Київ 1992, s. 303304.

[26] Cytuję za: Прокопій Кесарійський, Готська війна, [w:] В. В. Крисаченко, Хрестоматія-посібник (w dwóch tomach), księga pierwsza, Київ 1996, s. 103104.

[27] Иордан, О происхождении и деяниях готов, Москва 1960, s. 7172.

[28] Tamże, s. 90.

[29] Етнічна історія давньої України…, s. 99.

[30] Иордан, О происхождении и деяниях…, s. 90.

[31] М. О. Чмихав, Н. М. Кравченко, І. Т. Черняхов, Археологія та стародавня історія України, Київ 1992, s. 314.

[32] В. В. Седов, Восточные славяне в VIVIII вв., s. 10.

[33] В. В. Седов, Славяне. Историко-археологическое исследование, Москва 2002.

[34] В. В. Седов, Этногенез ранних славян, „Вестник Российской Академии Наук”, t. 73,7, 2003.

[35] В. В. Седов, Анты, [w:] Проблемы советской археологии, Москва 1979, s. 164173; О. М. Приходнюк, К вопросу о присуствии антов в Карпато-Дунайских землях, [w:] Славяне на Днестре и Дунае, Киев 1983, s. 180191.

[36] Етнічна історія давньої України…, s. 178.

[37] М. О. Чмихав, Н. М. Кравченко, І. Т. Черняхов, Археологія та стародавня історія, s. 322.

[38] История Византии (w trzech tomach), Москва 1967, t. 1. s. 216.

[39] Б. А. Рыбаков, Киевская Русь и русские княжества, Москва 1982, s. 54.

[40] С. Сегеда, Деякі питання походження та етнічної історії населення Русі-України за даними антропології, [w:] Ruthenica, t. 1, Київ 2002, s. 94.

[41] Ф. П. Филин, О происхождении праславянского языка.